Головна » Статті » Домашні завдання » Домашні завдання 8А

географія

Географія 8 клас

Тема уроку .Ґрунтові ресурси України. Ґрунти своєї місцевості. Зміни ґрунтів у результаті господарської діяльності людини. Заходи з раціонального використання й охорони ґрунтових ресурсів.

ХІД УРОКУ

 

 

ПОЧАТОК

Поширені на Поліссі

Дерново-підзолисті ґрунти

Сформувалися на лесах в умовах недостатньої вологості

Чорноземи

Неродючі ґрунти, що мають значний вміст солі

Солончаки, солонці

Поширені на півночі України під широколистими лісами

Сірі лісові ґрунти

Утворилися в сухих степах під бідною рослинністю

Каштанові ґрунти

Гірські ґрунти, що і сформувалися під мішаними лісами

Бурі лісові ґрунти

Ґрунти Південного берега Криму, що утворилися в субтропічному кліматі з недостатнім зволоженням

Коричневі ґрунти

КІНЕЦЬ

Прийом «Географічний диктант»Записати в зошити (продовжіть речення)

Основними типами ґрунтів України є...

Видова назва ґрунтів Українських Карпат

Назвіть ґрунтоутворювальні чинники.

Як називають Україну за великі об'єми збору зернових культур?

Ґрунти змінюються залежно від...

Ґрунти, які утворилися в разі недостатньої зволоженості під бідною степовою рослинністю

Фундатор учення про ґрунти

Людський фактор, який сприяє зниженню родючості ґрунтів.

Якими чинниками обумовлено формування різних типів чорноземних ґрунтів

Поліські ґрунти, що формуються під сосновими і мішаними лісами.

Первісні праукраїнські племена, що вміли обробляти землю.

Пошарова будова ґрунту.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Головне багатство України — це земельні ресурси. Від родючості ґрунтів залежить урожайність природної та культурної рослинності. У нашій країні зосереджена третя частина всіх площ чорноземів світу. Земельні ресурси — це не тільки луки, ліси, сільськогосподарські угіддя, а й землі, що використовують для містобудування, зведення мостів, електростанцій, селищ тощо. Однак господарське використання ґрунтів і з часом погіршує їхні властивості. Тому вони потребують дбайливого використання та комплексної охорони. І розпочнемо нашу роботу із визначення теми, мети та основних завдань уроку.

За розмірами території Україна є найбільшою країною Європи (після Європейської частини Росії), а за якісним складом ґрунтів та біопродуктивністю угідь — однією з найбагатших держав світу. Геополітичне положення України та її високий земельно-ресурсний потенціал обумовлюють провідну роль земельного фонду як одного з важливих ресурсів держави, що є первинним фактором виробництва і своєрідним фундаментом економічного розвитку.

Вивчення нового матеріалу

Земельні ресурси — це землі, що використовуються або можуть використовуватись для сільського чи лісового господарства, містобу­дування тощо.

 Земельний фонд України становить 60,4 млн. га і скла­дається із земель різного функціонального призначення, якісного стану та правового статусу. Сільськогосподарська освоєність земельної площі досягла майже 70,0 % (є одним з найвищих у світі), розора­ність — 57,1 %; частка ріллі в загальній площі сільськогосподарських угідь перевищила 79 %. За показниками розораності Україна лідирує у світі (для порівняння в Німеччині, Франції, Великій Британії цей показник не перевищує 32 %), а лісостепові та степові ландшафти розорані на 75–85 %. Для потреб промисловості в Україні вилучається в середньому за рік 4000 га сільськогосподарських угідь.

За цільовим призначенням земель та функціональним викорис­танням земельний фонд України охоплює:

• сільськогосподарські угіддя (41,9 млн га, або 69,4 % земельного фонду);

• ліси та лісовкриті площі (10,4 млн га, або 17,2 %);

• забудовані землі під промисловими і транспортними об’єктами, житлом, вулицями тощо (2,3 млн га, або 3,8 %);

• землі, що покриті поверхневими водами (2,4 млн га, або 4 %);

• інші землі (3,4 млн га, або 5,6 %).

У структурі земельних угідь України переважають родючі чорноземи (типові, звичайні та південні), які займають 55 % площі орних земель. Біля 10 % ріллі мають опідзолені та деградовані чорноземи, 2,5 % — со­лонуваті ґрунти, 6 % — чорноземні та дерново-чорноземні ґрунти на супісках і піщаних породах. Підзолисті ґрунти займають 7 % ріллі, опідзолені — 5 %. Біля 7 % ріллі вкрито сірими лісовими ґрунтами. Розповсюджені також каштанові, лучні ґрунти, буроземи тощо.

Розподіл земельного фонду України за землекористувачами ха­рактеризується такими співвідношеннями: державні та колективні сільгосппідприємства, кооперативи, акціонерні товариства, фермер­ські господарства — 46,7 млн га, або 77,3 % земельного фонду; лісо­господарські підприємства — 7,2 млн га, або 11,9 %; підприємства промисловості, транспорту, зв’язку та ін.— 2,1 млн га, або 3,5 %; за­клади науки, культури, освіти, охорони здоров’я та ін.— 0,2 млн га, або 0,3%; установи природоохоронного та рекреаційного призначен­ня — 0,3 млн га, або 0,5 %; водогосподарські підприємства — 0,5 млн га, або 0,8 %; житлово-експлуатаційні організації — 0,1 млн га, або 0,2 %; землі державної власності — 3,3 млн га, або 5,5 %.

Рівень інтенсивності використання земельних ресурсів України є досить диференційованим у територіальному розрізі. Найвища залу­ченість земель у господарський обіг склалася у Львівській, Донецькій, Тернопільській областях. В цілому земельні ресурси України харак­теризуються досить високим біопродуктивним потенціалом, а в його структурі висока питома вага ґрунтів чорноземного типу, що створює сприятливі умови для продуктивного землеробства. Найвищу сільсько­господарську освоєність території мають землі Запорізької (88,3 %), Миколаївської (86,6 %), Кіровоградської (85,7 %), Дніпропетровської (82,8 %), Одеської (83,2 %) та Херсонської (81,4 %) областей. Однією з нагальних проблем сьогодення є раціональне викорис­тання та охорона земель України.

Дати усну відповідь на запитання:

• Прокоментуйте заходи, які проводяться в Україні щодо розв’язан­ня проблем, пов’язаних з охороною, збереженням і відтворенням земельних ресурсів.

• Запропонуйте власні шляхи розв’язання проблеми збереження, відтворення та раціонального використання земельних ресурсів.

Проблеми зміни та забруднення земель України пов’язані, на­самперед, з надзвичайно високою розораністю, малою залісеністю, значним техногенним навантаженням.

Несприятливі фізико-географічні процеси, які спостерігаються на ґрунтах України: водна ерозія, видування верхнього родючого шару ґрунту, окиснення, перезволоження, заболочення, вітрова ерозія. У процентному співвідношенні найбільша частка земель зазнає ви­дування верхнього шару (33,4 % сільськогосподарських угідь), водної ерозії зазнає 1/5 сільськогосподарських угідь, приблизно стільки же території зазнає окислення, 3 % території зазнає перезволоження, за­болочення, вітрову ерозію. Найбільш еродовані ґрунти в Донецькій, Луганській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Харківських областях. Крім того, ґрунти забруднюються хімічними речовинами, що використовуються в сільському господарстві для захисту рослин, викидами промислових підприємств, автомобільного транспорту, раді­оактивними викидами (землі, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (1986) складають 8,4 млн га), відходами життєдіяльності міст та сіл тощо.

Заходи щодо охорони земель є важливою складовою програми з охорони навколишнього природного середовища в Україні. Правові засади, економічні, екологічні, організаційні заходи щодо охорони зе­мель різного призначення в Україні закладені в Національній програмі охорони земель. Охорона земельних ресурсів регулюється Земельним кодексом України (2001). Зазначені документи передбачають чітке ви­значення прав та обов’язків землекористувачів, запровадження систе­ми заходів з метою збереження і поліпшення природних ландшафтів, відновлення і підвищення родючості ґрунтів, рекультивації земель, що зазнали впливу негативних явищ, захист від ерозії, заболочення, ущільнення, забруднення відходами та викидами.

Можливі шляхи розв’язання проблеми раціонального використан­ня та охорони земельних ресурсів:

• скорочення орних земель;

• виведення з користування еродованих земель;

• запобігання змиванню та здуванню ґрунтів лісонасадженням та сіянням трав;

• насадження полезахисних лісосмуг;

• розширення площ рекреаційних земель, заповідників, заказників.

Відовідь на запитання на закріплення:

• Назвіть склад земельних ресурсів України.

• Зробіть висновки щодо співвідношення складових земельного фонду України.

• Поясніть, як змінюється розораність території України.

• Вкажіть, що є причиною погіршання стану ґрунтів?

• Назвіть заходи щодо раціонального використання земельних ресур­сів, які передбачені Національною програмою охорони земель.

• Спрогнозуйте, що відбудеться, якщо заходи щодо раціонального використання земельних ресурсів, не будуть реалізовуватись.

• Запропонуйте механізм ефективного впровадження заходів щодо раціонального використання земельних ресурсів.

• Проаналізуйте, які заходи щодо раціонального використання зе­мельних ресурсів необхідно запровадити у вашому населеному пункті.

Виконати тести на закріплення вивченого :

1. Комплекс заходів, спрямований на віднов­лення продуктивності порушень земель і поліпшення умов навколишнього середо­вища, називають:

 • рекультивацією;
 • деградацією;
 • меліорацією;
 • інтенсифікацією;
 • механізацією.

2. Найродючішими в Україні є ґрунти в областях:

 • Полтавській і Дніпропетровській;
 • Сумській і Чернігівській;
 • Харківській і Волинській;
 • Херсонській і Житомирській;
 • Рівненській і Львівській.

3. Землі, придатні для проживання або використання людиною в якійсь господарській діяльності, називають:

 • природними ресурсами;
 • ґрунтами;
 • земельними ресурсами;
 • сільськогосподарськими угіддями.

4. Установіть відповідність між типами ґрунтів та їхньою часткою від загальної площі сільськогосподарських угідь.

Дерново-підзолисті

3,6%

Сірі лісові

24,7%

Чорноземи звичайні

11,3%

Каштанові

7,8%

 

1,6%

5. Установіть послідовність з півночі на південь назв областей, які потребують заходів лісомеліорації:

а) Вінницька;

б) Львівська;

в) Запорізька;

г) Херсонська.

6. Розрахуйте частку (у %) земель, що припадає на сільськогосподарські угіддя в Кіровоградській області, за такими даними: загальна земельна площа — 2458, 8 тис. га, площа сільськогосподарських угіль — 20 44,6 тис. га.

ПІДСУМОК УРОКУ

Ґрунт є основним джерелом виробництва продуктів харчування.

Ґрунт є захисником від шкідливих ви­кидів, що проникають до ґрунтових вод і верхніх шарів літосфери.

Ґрунт потребує глибоких знань про його фізичні та хімічні властивості.

Гарний урожай — результат правильного обробітку ґрунту.

Охорона ґрунтового покриву сьогодні — смачний хліб на вашому столі завтра.

VII. Домашнє завдання

• Опрацюйте текст підручника.параграф 32

• Знайдіть цікавий матеріал з теми «Вплив людини на родючість ґрунтів»

Категорія: Домашні завдання 8А | Додав: myhalchukov (06.02.2018)
Переглядів: 61 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar