Статут Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 60

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Юридична адреса Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області (далі школа № 60): 54036 м. Миколаїв, вул. Чорноморська, 1а.
1.2. Школа є юридичною особою, може мати рахунок в установі банку, печатку, штамп, індентифікаційний номер.
1.3. Засновником школи є Миколаївська міська рада.
1.4. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
1.5. Головним завданням школи є:
- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну загальну середню світу;
- виховання громадянина України;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв,державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почутя власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання свідомого ставлення до здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
1.6. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №778, нормативними актами МОН України, центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, та своїм статутом.
1.7. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом школи.
1.8. Школа несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання державних стандартів освіти;
- дотримання договірних зобов’язань іншими суб’єктами освітньої, виробничої діяльності;
- дотримання фінансової дисципліни.
1.9. У школі визначена українська мова навчання, відповідно до Конституції України, Закону України «Про засади мовної політики».
1.10. Навчальний заклад має право:
- обирати форми, методи і засоби навчально-виховного процесу за погодженням із управлінням освіти Миколаївської міської ради;
- визначати варіативну частину робочого навчального плану;
- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі плани;
- спільно з вищими навчальними закладами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
- встановлювати форму для учнів 1-11класів.
1.11. У школі створюються та функціонують:
- координаційна методична рада;
- методичні об’єднання.
1.12. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються Миколаївською міською радою і здійснюються лікувальним закладом згідно з чинним законодавством.
1.13. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до Програми розвитку школи, перспективного, річного, тижневого плану.
В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується Радою школи.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
Робочий навчальний план школи погоджується радою школи і затверджується управлінням Миколаївської міської ради.
У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (тижневий) та режим роботи.
2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літера- туру, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.4. Школа здійснює навчально-виховний процес за класно-урочною формою навчання.
2.5. Зарахування учнів до школи здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора.
Для зарахування учня до школи батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу ІІІ ступеня–документ про відповідний рівень освіти.
2.6. Рішення про утворення групи продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу для учнів початкових класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу приймає його керівник за погодженням з управлінням освіти Миколаївської міської ради. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (або осіб, які їх замінюють)
2.7. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.
2.8. Структура навчального року та режим роботи встановлюються школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти.
Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.
Навчальний рік поділяється на семестри.
2.9. Відволікання учнів від навчальних завдань на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.10. За погодженням з управлінням освіти Миколаївської міської ради з урахуванням місцевих умов запроваджується графік канікул. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.11. Тривалість уроків становить: у перших клсах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Миколаївської міської ради та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.
2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно- гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи, затверджується директором.
Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Учням 1-х класів домашні завдання не задаються.
2.14. У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень учнів, ведеться тематич- ний облік знань.
У 1 класах дається словесна характеристика знань учнів у навчанні. У 2 класі оцінювання досягнень учнів здійснюється на підставі рішення педагогічної ради.
2.15. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.
2.16. Порядок переведення і випуск учнів школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 р. № 319 та зареєстро- ваною в Міністерстві юстиції України 06.03.2008 р. за №383/15074.
2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам державих стандартів освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94(зі змінами).
2.18. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ про освіту:
- по закінченні початкової школи – табель успішності;
- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
- по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.
2.19. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8, 10 класів можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники закладу III ступеня-похвальною грамотою „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів", медалями - золотою „За високі досягнення у навчанні" або срібною „За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи у навчанні випускники школи II ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.
2.20. Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.
Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.
У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.
Дисципліна в закладах дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішкільного розпорядку та статуту навчального закладу.
Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.
 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчального-виховного процесу школи є:
- учні;
- педагогічні працівники;
- психологи;
- бібліотекар;
- інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал;
- батьки або особи, які їх замінюють;
- інші спеціалісти.
3.2. Права та обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
3.3. Учні мають право:
- на вибір форми навчання, факультативів, позашкільних та позакласних занять;
- на користування матеріально-технічною базою школи;
- на доступ до інформації з усіх галузей знань;
- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, виставках, конкурсах тощо;
- брати участь у роботі громадського самоврядування школи;
- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
3.4. Учні закладу зобов’язані:
- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено державними стандартами освіти;
- підвищувати свій загальний культурний рівень;
- брати участь у пошуковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його Статутом;
- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та Правил внутрішнього розпорядку закладу;
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
- дотримуватись вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку закладу;
- дотримуватися правил особистої гігієни.
3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.
3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодав- чими актами.
3.7. Педагогічні працівники мають право на:
- захист професійної честі, гідності;
- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;
- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
- виявлення педагогічної ініціативи;
- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогіч- ного знання;
- участь у роботі органів громадського самоврядування школи;
- підвищення кваліфікації, передпідготовку;
- отримання пенсії, у тому числі за вислугу уроків в порядку визначеному законодавством України;
- матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавст- вом України.
3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог державних стандартів освіти;
- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють;
- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереже- нню їх здоров’я;
- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі, виконувати Статут закладу, Правила внутрішкільного розпорядку, умови трудового договору, брати участь у роботі педагогічної ради;
- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб;
- повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозу- міння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
- виконувати накази керівника навчального закладу, органів управління освітою;
- вести відповідальну документацію.
3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників, що здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відпо- відно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівни- ків» (зі змінами).
3.10.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають зай- маній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадсь- кого самоврядування;
- звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально- виховного процесу та зміцненні матеріально - технічної бази навчального закладу;
- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самовря- дування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.
3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:
- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
- забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;
- поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов;
- виховувати повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
У разі невиконання батьками своїх обов’язків, встановлених законодавством, школа має право порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, також про позбавлення їх батьківських прав. 3.13. Представники громадськості мають право:
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування школи;
- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
-сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;
- проводити консультації для педагогічних працівників.
3.14. Представники громадськості зобов’язані:
- дотримуватися Статуту школи;
- виконувати накази та розпорядження директора школи, рішення органів громадського самоврядування;
- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.
 

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління школою здійснюється Миколаївською міською радою. Безпосереднє керівництво школою здійснює її директор, який успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН України.
Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.
Директор школи та його заступники призначаються і звільняються з посади управлінням освіти Миколаївської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
4.2. Органом громадського самоврядування школи є конференція (загальні збори колективу, що скликаються не менш одного разу на рік). Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
- працівників школи – зборами трудового колективу;
- учнів школи – класними зборами;
- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.
Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати збори (конференцію) мають голова ради школи, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загаль- ної кількості, директор школи, Миколаївська міська рада.
Загальні збори (конференція):
- обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
- заслуховують звіт директора і голови ради школи;
- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово- господарської діяльності школи;
- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу.
- розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи;
- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогіч- них керівників.
4.3.У період між загальними зборами (конференцією) діє рада школи.
4.3.1. Метою діяльності ради є:
- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;
- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;
- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
4.3.2. Основним завданням ради є:
- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю;
- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
- формування навичок здорового способу життя;
- створення належного педагогічного клімату в школі;
- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
- підтримка громадських ініціатив вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдоскона- лення процесу навчання та виховання учнів;
- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
- зміцнення партнерських зв’між родинами учнів та школою з метою забез- печення єдності навчально-виховного процесу.
4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її численність визначаються загальними зборами (конференцією) школи.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
4.3.4. Рада школи діє на засадах:
- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи;
- суспільства, держави;
- дотримання вимог законодавства України;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства, гласності.
Рада працює за планом, що затверджується зборами (конференцією).
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, Миколаївської міської ради, а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів на наявності на засідання не менше двох третин її членів.
У разі рівності голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради не повинні суперечити чинному законодавству та Статуту школи.
Рішення ради доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють та громадськості.
У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.
4.3.5. Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визна- чаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.3.6. Рада школи:
- організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);
- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;
- затверджує режим роботи школи;
- сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до наго- родження випускників школи золотою медаллю «За високі досягнення у навча- нні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» (для учнів 11-х класів);
- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспіль- ства і держави;
- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення органі- зації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процессу;
- ініціює розгляд питань та бере участь у їх вирішенні;
- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
- сприяє педагогічній освіті батьків;
- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
- розглядає питання здобуття обов’загальної середньої освіти учнями;
- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;
- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
4.4. Директор школи:
- забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені школи;
- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахової підготовки та кваліфікаційного рівня працівників;
- організовує навчально-виховний процес;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
- відповідає за дотримання вимог Державних стандартів освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
- створює необхідні умови для участі у позакласній та позашкільній роботі;
- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- забезпечує права учнів та захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- готує подання про призначення та звільнення заступників, визначає їх функціональні обов’язки;
- призначає керівників методичних об’єднань, класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;
- контролює організацію харчування і методичного обслуговування учнів;
- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлений термін обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами школи;
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутріш- нього розпорядку, посадові обов’язки працівників школи;
- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педаго- гічними працівниками та загальними зборами (конференцією), Миколаївською міською радою, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.
4.5. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи і затверджується управлінням освіти Миколаївської міської ради.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педаго- гічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
4.6. У школі діє колегіальний орган управління закладом – педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор школи.
4.7. Педагогічна рада розглядає питання:
- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи школи;
- варіативної складової робочого навчального плану;
- переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
- участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, спів- праці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу.
4.8. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
4.9. У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ

5.1. Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відоб- ражено у балансі школи.
5.2. Майно, закріплене за закладом, належить закладу на правах оператив- ного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передба- чене законодавством.
5.3. Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотриманням вимог та норм з їх охорони.
5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, спортивного, актового залів, бібліотеки, медичного кабінету, буфету, приміщення для технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо.
 

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансування закладу здійснюється його засновником(власником) або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.
6.2. Фінансово-господарська діяльність школи проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України (2456-17), Законів Українпи «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно - правових актів.
6.3. Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі її кошторису.
6.4. Джерелами формування кошторису школи є:
- кошти міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансува- ння загальної середньої освіти для забезпезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;
- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені законодавством.
6.5. Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприє- мства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу (відповідно до чинного законодавства).
6.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована школа. За рішенням Миколаївської міської ради бухгалтерський облік школи може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.
6.7. Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до законодавства.
 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально- культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнів- ський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлю- вати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
7.2. Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємст- вами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.
 

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1. Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпе- чення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.